Pieter Postma giet mei pensjoen!

Pieter Postma giet mei pensjoen!

Nei omtrint 32 jier by ús yn tsjinst, giet Pieter mei yngong fan 1 augustus 2019 mei pensjoen.

Pieter betanke foar dyn ynset en fakmanskip! Wy winskje dy en dyn neisten it alderbêste ta foar de takomst.

Boubedriuw Swart,
Eastermar.